.

ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ്‌ മെംബേര്‍സ്

.
 
/
/
/
 

V.Sidharthan (President) Ph: 8089320750                C.Shaji (Secretary) Ph: 9947025721                   G.Thulasidas (Treasurer) Ph: 9745314481

 

© 2017 Azhoor bhagavathy. All rights reserved | Developed by Windsoft Technologies